Uig Bay the Isle of Lewis, Scotland

Turas Uig

Tha Slighe Ùige a’ toirt àrainneachd Bàgh Ùige beò tro sgeulachdan nan daoine a bha uair a’ fuireach ann. 
Ge bith càit an seasar air Tràigh Ùige chithear suidheachadh gach tè de na seachd sgeulachdan. 

Thig an àrainneachd beò le dìreach a bhith a’ coiseachd air an tràigh agus a bhith a’ rannsachadh nan seachd sgeulachdan (no a bhith ag èisteachd riutha ann an àite eile).


Uig Trail

The Uig Trail brings the landscape of Uig Bay alive through the stories of those who have lived here.

Wherever one stands on Uig Sands one can see where each of the seven stories is located.

Walking the beach and exploring all seven stories (or listening to them elsewhere) will bring the landscape to life.


The Stories

Seven stories criss-cross time and place, linking legend and history, mixing myth and fact, opening up a new way of understanding the landscape.

Download local stories for playback on your iPod or mobile on the actual spot where the events took pace.


Na Sgeulachdan

Tha seachd sgeulachdan a’ gluasad tro tìm agus àrainn, a’ deanamh co-cheangalan eadar uirsgeul is eachdraidh, a’ measgachadh miotas agus an fhìrinn agus a’ fuasgladh tuigse ùr air an tìr mun cuairt oirnn.

Tha na sgeulachdan ionadail seo ri’m faoitinn airson an cuir air bh’ur fòn-laimh no iPod gus an tèid èisdeachd riutha anns an dearbh àite far an do thachair iad.


pne logo