06. DÙSGADH SOISGEULACH

Podcast Audio File (MP3)


Chan eil càil eile air buaidh cho làidir a thoirt air saidhgeòlas Leòdhais san dà linn mu dheireadh ri Calbhineachd shoiseulach toiseach na 19mh linne. Agus ‘s ann air cnoc Chnoc Eodhail os cionn Baile na Cille a tha a thighinn suidhichte. Tha sgeulachd ann mu na dùsgaidhean mòra comannachaidh a ghabh àite air a’ bhlàr a-muigh ann an seo tràth anns na h-1820an fo stiùireadh an Urr. Alasdair MhicLeòid. Chan eil gin de na sgeulachdan eile aig a bheil uimhir a bhuaidh ann an Leòdhas an latha an-diugh ris an tè seo.